VR in het leerproces

Bij het opleiden van (toekomstige) zorgprofessionals is het tekort aan begeleidingscapaciteit een groot vraagstuk waarmee we te maken hebben. We zochten in 2022 tijdens het traject ‘Vrij denken over begeleiding’ daarom naar innovatieve manieren om de begeleidingscapaciteit met behoud van kwaliteit te vergroten. De inzet van VR in het leerproces is één van de gekozen ideeën van alternatieve vormen van begeleiding die toen bedacht zijn door 25 verschillende zorg-, welzijn- en onderwijsorganisaties.

Inzet VR

Om (toekomstige) zorgprofessionals zo goed mogelijk in het werkveld te laten landen en ze voor te bereiden, is het van belang dat zij een positieve ervaring hebben met praktijkonderdelen. Inzet van VR is dan een kansrijk middel. Het is mogelijk om met VR een omgeving na te bouwen, waarin studenten vanuit een veilige setting kunnen wennen aan en oefenen met het zorgproces, zelfs aangepast op hun niveau. Het helpt bij de ontwikkeling van een beroepsbeeld zonder dat er belasting of begeleiding van zorgprofessionals benodigd is. Ook zouden mogelijk gedeeltes van een stage vormgegeven kunnen worden in VR, waardoor de duur van een stage in de praktijk mogelijk omlaag kan. Het vormgeven van leerprocessen in VR kan dan ook een positieve bijdrage leveren aan het behoud van studenten, het voorkomen van uitval tijdens de studie en het positief beïnvloeden van de stagecapaciteit.

Doel project

Samen met zorg- en onderwijsorganisaties onderzoeken we waar kansen liggen voor de inzet van VR in het leerproces van studenten en welke bestaande VR-toepassingen hierop kunnen inspelen. VR geeft de leersituatie zo vorm, dat het de leerefficiëntie verhoogt. Daardoor zijn zorg- en onderwijsorganisaties in staat om de begeleidingscapaciteit te vergroten.

Waarom VR?

  • VR kan inspelen op het zo goed mogelijk laten landen van (toekomstige) zorgprofessionals in het werkveld door het geven van een positieve  ervaring met de praktijk (Bakker et al., 2021).
  • VR heeft een sterk leerrendement: het is zo meeslepend dat jouw lichaam en brein zullen reageren alsof je echt in de gesimuleerde situatie verkeert en deze ervaring ook zo opslaan.
  • VR kan bijdragen aan zelfverzekerdere leerlingen doordat zij met VR de praktijk ervaren en in een veilige setting kunnen experimenteren.
  • Er kan gericht ondersteuning worden geboden vanuit docenten, omdat de leersituatie kan worden aangepast aan het niveau van de student.
  • VR biedt kansen om (gedeeltes van) een stage vorm te geven.
  • VR biedt de kans om bij te dragen aan het behoud van leerlingen, voorkomen van uitval tijdens de studie en het positief beïnvloeden van de stage-/begeleidingscapaciteit.
  • VR kan bijdragen aan de flexibilisering van onderwijs doordat leerlingen er, onafhankelijk van tijd, gebruik van kunnen maken.

Aan de slag!

Begin 2023 is het project gestart met een inspiratiewebinar. Binnenkort start een klankbordgroep van zorg-, welzijn- en onderwijsorganisaties die op zoek gaat naar kansen voor de inzet van VR. We focussen ons hierbij op de 1e jaars zorgopleidingen omdat hier het begeleidingstekort het grootst is.

Ook vindt in 2023 bovenregionale samenwerking tussen 6 verschillende regionale werkgeversorganisaties plaats waarin bestaande VR-toepassingen inzichtelijk worden gemaakt. De resultaten hiervan zullen te zijner tijd breed gedeeld worden.

De resultaten worden naast de bestaande VR-toepassingen gelegd en waar mogelijk vindt borging van een VR-toepassing plaats.

Interesse om ook deel te nemen aan de klankbordgroep? Neem contact op met projectmanager Nienke Freije 

In the spotlight

VR inzetten om deel van het leerproces vorm te geven

Overige projecten van: Thema Opleiden, stage en begeleiding