De vereniging WZW

WZW is de werkgeversvereniging van ruim 110 zorg- en welzijnsorganisaties in Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland. Samen staan we sterk voor balans op de arbeidsmarkt zodat er altijd kwaliteit en toegankelijkheid van zorg en maatschappelijke dienstverlening is. We vormen samen met onze leden, regionale onderwijspartners en andere regionale en landelijke stakeholders een krachtig netwerk met realisatiekracht. Daartoe verbinden wij de juiste personen en partijen met elkaar, zijn inventief, treden daadkrachtig op in de samenwerking en kiezen daarbij voor een persoonlijke aanpak.

Wij werken vanuit de missie, visie en kernwaarden

Missie 

Balans op de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn, zodat er altijd kwaliteit en toegankelijkheid van zorg en maatschappelijke dienstverlening is. 

Visie 

De regionale opgave vraagt om een integrale, inventieve aanpak en samenwerking tussen zorg- en welzijnswerkgevers, onderwijspartners en stakeholders. 

Kernwaarden 
 • Verbindend WZW verbindt vanuit gedeeld eigenaarschap. 
 • Inventief WZW is vindingrijk, ziet kansen en reikt oplossingen aan voor vraagstukken die spelen. 
 • Persoonlijk WZW kent haar leden, onderwijspartners en stakeholders persoonlijk. Vanuit vertrouwen en korte lijnen werken we samen. 
 • Daadkrachtig WZW vertaalt visie naar strategie en realiseert met energie en lef. 

 

Verenigingsactiviteiten in vier thema’s

Vanuit vier thema’s vervullen wij de kernactiviteiten van de vereniging. Ga naar het onderdeel verenigingsactiviteiten op deze website voor meer informatie hierover.

 • Netwerk, samenwerking en agendavorming
 • Arbeidsmarktinformatie en Strategische personeelsontwikkeling
 • Helpdesks, vacatures en subsidiemogelijkheden
 • Inspiratie en kennis delen

Bekijk hier ons Jaarplan 2024.

Onze rollen

Onze rollen kunnen per project of activiteit verschillen. De belangrijkste op een rij:

 • Verbinder en netwerker tussen zorg- en welzijnsorganisaties, alle stakeholders en regionale (samenwerkings)initiatieven
 • Kennis- en gesprekspartner o.g.v. arbeidsmarktontwikkelingen, arbeidsmarktdata en -prognoses
 • Initiator en aanjager van inventieve en toekomstgerichte (arbeidsmarkt)initiatieven
 • Helpt zorg- en welzijnsorganisaties bij het vergroten van hun veranderkracht
 • Facilitator en procesbegeleider van brancheoverstijgende (sub)regionale samenwerking
 • Inspirator door delen van en podium geven aan relevante innovatieve arbeidsmarktinitiatieven
 • Belangenbehartiger van regionale belangen, agendeert knelpunten en successen op landelijk niveau en visa versa
 • Strategisch gesprekspartner op overstijgend, bestuurlijk niveau betreffende het anders beantwoorden van de zorgvraag en de gevolgen daarvan op de arbeidsmarkt
 • Fungeert als breekijzer (vanuit neutrale positie) in multistake-holdernetwerken en -overleggen

Branches
 • Ziekenhuizen, UMC
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Eerstelijns zorg
 • Verpleging, verzorging en thuiszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Jeugdzorg
 • Sociaal werk
 • Kinderopvang

Werkwijze

De doelen uit de Meerjarenagenda 2025 zijn niet in beton gegoten: we blijven aansluiten op de ontwikkelingen. Onze werkwijze kenmerkt zich door in gezamenlijkheid verantwoordelijkheid nemen met eigenaarschap daar waar deze hoort. We zoeken actief de samenwerking en komen met elkaar tot concreet resultaat. De Strategische adviesgroepen, branchespecifieke Agendatafels, Expert- en ontwikkelgroepen, de Algemene Ledenvergadering zijn structureel onderdeel van onze werkwijze.

Strategische adviesgroepen
Daarom kent iedere programmalijn een strategische adviesgroep. Hierin nemen zes tot acht bestuurders en/of experts (managementniveau) zitting vanuit onze leden en onderwijspartners. Twee keer per jaar komt de adviesgroep bij elkaar. En namens de regio monitoren de adviesgroepleden de voortgang, prioriteren zij doelstellingen en bespreken ze bijstelling op basis van ontwikkelingen. Zij geven strategisch advies aan onze directeur-bestuurder en koppelen samen met haar de overwegingen en uitkomsten terug aan de Algemene Ledenvergadering van WZW. Meer informatie over de Strategische adviesgroepen.

Expert- en ontwikkelgroepen
Waar de adviesgroepen ontwikkelingen signaleren, contouren vaststellen en acties prioriteren, gaan de expertise- en ontwikkelgroepen van de betreffende programmalijn samen met WZW aan de slag om er inhoud en vorm te geven, bijvoorbeeld in de hoedanigheid van een concreet project, pilot of verkenning. In de Expertise- en ontwikkelgroepen zit een vertegenwoordiging van aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijspartners en WZW. Kijk hier voor meer informatie over de Expert- en ontwikkelgroepen.

Meerjarenagenda 2025 

In de regio zijn continu voldoende goed toegeruste medewerkers nodig om aan die kwalitatieve en kwantitatieve vraag te kunnen voldoen. Om dit te realiseren hebben we een regionaal strategische Meerjarenagenda 2025 ontwikkeld, die richting geeft aan het (toekomstig) samenwerken in de regio. 

Met de strategie willen we een antwoord geven op nieuwe ontwikkelingen in Zorg, Welzijn, het onderwijs en de arbeidsmarkt in de regio. De doelen zijn niet in beton gegoten: we zetten de maatschappelijke opgave centraal en blijven aansluiten op de ontwikkelingen. De Meerjarenagenda is een gezamenlijk resultaat, ontwikkeld met alle zorg-, welzijns- en onderwijsorganisaties, waar we de komende jaren met ambitie en daadkracht mee verder gaan!

Klik hieronder door de dynamische versie van de Meerjarenagenda 2025 of bekijk hem in je browser. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van WZW bestaat uit zes bestuurders uit de verschillende branches van Zorg, Welzijn en Onderwijs. Daarmee heeft het een evenwichtige samenstelling met regionale binding. Bekijk hier wie er zitting hebben in de Raad van toezicht. 

Stichting Multidisciplinair Eerstelijns Zorgcentrum
Bindkracht10
DIT Coaching
Aqua Viva Logo
De Waalborg
Vilente
NKDI
Pactum
Gemeente Nijmegen
Spectrum Elan
Interzorg
Saamborgh
Maatman Zorggroep
OBG
Norschoten
Klimmendaal
Zorggroep ena
Stichting Moviera
Sante Partners
Werkgevers Servicepunt
ROC Nijmegen
Onder De Bomen
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Gemeente Arnhem