Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Werkgeversvereniging in Zorg en Welzijn (WZW) en WZW B.V.

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

AVG: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en de Wet houdende regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;

– Betrokkene: de natuurlijke persoon waarop de Persoonsgegevens die door Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden betrekking hebben;

– Incident: een (vermoedelijke) inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of opzettelijk leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens;

– Opdrachtgever: de partij die aan WZW opdracht geeft;

– Opdrachtnemer: Werkgeversvereniging in Zorg en Welzijn of WZW B.V. gevestigd te Arnhem, hierna te noemen WZW;

– Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd;

– Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

– Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin des woords en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de overeenkomst, offerte of aanbieding.

 

Artikel 2: Werkingssfeer

Lid 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere onderhandeling, aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Lid 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Lid 3 De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Lid 4 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene vooraarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 3:Aanbiedingen en offertes

Lid 1. De aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, en zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening van de aanbieding/offerte, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan binnen de aanvaardingstermijn door Opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd.

Lid 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten.

Lid 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

Lid 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Lid 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Lid 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegeven niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Lid 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zelfs als Opdrachtgever met deze onjuistheid of onvolledigheid niet bekend was.

 

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst

Lid 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, heeft Opdrachtnemer eenzijdig het recht de overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.

Lid 2. Indien de wijziging van of een aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover schriftelijk informeren.

Lid 3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering en de hoogte van de kosten worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 6: Uitvoeringstermijn

Lid 1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. De overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar.

Lid 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, wil Opdrachtnemer in verzuim komen te verkeren jegens Opdrachtgever. De termijn waarbinnen Opdrachtnemer alsnog correct dient na te komen, dient tenminste 30 dagen te bedragen.

 

Artikel 7 Tarieven en betaling

Lid 1. Tenzij anders schriftelijk is aangegeven of overeengekomen, zullen de facturen door Opdrachtgever overeenkomstig de op deze facturen vermelde betalingscondities worden voldaan. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur.

Lid 2. De door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gedane betalingen zullen niet worden gerestitueerd bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.

Lid 3. De jaarlijkse contributie wordt vastgesteld op grond van het aantal FTE’s dat in dienst is bij Opdrachtgever. Peildatum voor de berekening van het aantal FTE’s is 1 januari van een lopend jaar.

Lid 4. Voor overige werkzaamheden kan een vast honorarium worden overeengekomen. Het honorarium, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van derden, wordt betekend volgens de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk daarvan een afwijkend tarief is overeengekomen.

Lid 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de vergoedingen voor haar diensten/producten te wijzigen of te herzien. Opdrachtnemer zal dergelijke prijswijzigingen of herzieningen aan Opdrachtgever kenbaar maken.

Lid 5. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is zij zonder nadere ingebrekestelling vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tevens over het openstaande bedrag de op dat moment geldende wettelijke handelsrente verschuldigd.

Lid 6. Alle kosten ter invordering gemaakt, nadat de betreffende betalingstermijn is verstreken, komen ten laste van Opdrachtgever, waaronder eventuele kosten van derden. Indien Opdrachtnemer het nodig acht de vordering in handen van derden te stellen, wordt Opdrachtgever daaromtrent schriftelijk op de hoogte gesteld.

Lid 7. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om van Opdrachtgever te verlangen dat zij zekerheid verstrekt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtnemer, door betaling van een voorschot, of zelfs volledige betaling op voorhand voordat Opdrachtnemer tot uitvoering van de overeenkomst overgaat.

Lid 8. Reclames betreffende enige nota moeten binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk bij Opdrachtnemer zijn ingediend. Na deze periode vervalt het reclamerecht van Opdrachtgever. Reclames schorten de betalingsverplichting of betalingstermijn nimmer op.

Lid 9. Opdrachtgever is niet bevoegd enige betaling op te schorten of enig bedrag met de facturen van Opdrachtnemer te verrekenen.

 

Artikel 8 Opschorting en ontbinding

Lid 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 • Na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

Lid 2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zicht omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer gevergd kan worden dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Lid 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van haar verplichting opschort, behoudt zij al haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Lid 4. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding van Opdrachtgever te vorderen.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Lid 1. Opdrachtnemer is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover Opdrachtnemer deze verplichting niet nakomt, is Opdrachtnemer met inachtneming van het hierna in de leden 2 en 3 en elders in de Algemene Voorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de Opdrachtgever, mits de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden na het ontstaan of bekend worden van de schade een schriftelijke klacht ter zake indient bij Opdrachtnemer en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Opdrachtnemer.

Lid 2. Iedere eventueel uit de opdracht voorvloeiende aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening te brengen vergoeding ingeval het een lidmaatschapsovereenkomst betreft. Indien het een andere overeenkomst betreft, geldt een aansprakelijkheidsbeperking tot het contractsbelang van (dat deel van) die overeenkomst. Het door Opdrachtnemer maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven, behoudens opzet of grove schuld.

Lid 3. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing en schade door bedrijfsstagnatie, etc. is in alle gevallen uitgesloten.

Lid 4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en stelt Opdrachtnemer schadeloos voor alle claims, acties een aanspraken van derden voor verliezen, schade, boetes of kosten die aan de zijde van Opdrachtgever vallen en die rechtstreeks of indirect voortvloeien uit of tot stand komen in verband met een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de AVG.

 

Artikel 10: Overmacht

Lid 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

Lid 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer worden daaronder begrepen.

Lid 3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer haar verplichtingen had moeten nakomen.

Lid 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht zich voordoet de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder de verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Lid 5. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte van zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 11: Geheimhouding

Lid 1. Iedere partij is verplicht geheimhouding jegens derden van alle gegevens van geheime of vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij.

Lid 2. De verplichting tot geheimhouding, zoals omschreven in lid 1, duurt voort tot en met twee jaren na het einde van de overeenkomst.

 

Artikel 12: Diensten en producten van Opdrachtnemer

Lid 1. Opdrachtnemer organiseert diverse activiteiten zoals bijeenkomsten, workshops en trainingen en levert diensten op het gebied van mobiliteit.

Lid 2. Na aanmelding ontvangt de deelnemer een bevestiging.

Lid 3. Het is deelnemers toegestaan te allen tijde kosteloos een vervangende deelnemer op te geven.

Lid 4. Annulering van deelname kan tot 14 dagen voor aanvang van de datum van de activiteit zoals genoemd in lid 1, waarbij twintig procent van de deelnamesom in rekening zal worden gebracht. Bij annulering tussen 14 en 7 dagen is vijftig procent van de deelnamesom verschuldigd. Bij annulering binnen zeven dagen voor aanvang van de activiteit is het volledige deelname bedrag verschuldigd of bij een gratis workshop een vergoeding voor de gemaakte kosten.

Lid 5. Bij het niet verschijnen bij een activiteit zonder afmelding is een vergoeding ter hoogte van de gemaakte kosten verschuldigd.

Lid 6. Opdrachtnemer behoudt zich ten alle tijde het recht voor om een vervangende trainer in te zetten zonder opgaaf van reden.

Lid 7. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen één of meer activiteiten te annuleren. Bij annulering zal het reeds voldane deelnamegeld geretourneerd worden.

Lid 8. Na afronding van de activiteit ontvangt u een factuur.

Lid 9. Leden van Opdrachtnemer ontvangen een korting op de deelnameprijs.

Lid 10. Indien de Opdrachtgever binnen 3 maanden na deelname aan een activiteit lid wordt van Opdrachtnemer ontvangt Opdrachtgever een creditnota ter hoogte van de korting voor leden van Opdrachtnemer.

 

Artikel 13: Verwerking van Persoonsgegevens

Lid 1. Voor zover Opdrachtnemer bij het verlenen van diensten aan Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt, zal zij handelen conform hetgeen geldt op grond van de thans geldende privacywetgeving (waaronder de AVG).

Lid 2. Opdrachtnemer zal geen Persoonsgegevens verwerken zonder dat zij daarvoor een wettelijke grondslag heeft, zoals bedoeld in de AVG.

Lid 3. Opdrachtnemer zal Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk en houdt zich hierbij – voor zover aanwezig – aan de wettelijke bewaartermijnen.

Lid 4. De privacyverklaring op de website van Opdrachtnemer maakt integraal deel uit van deze Algemene Voorwaarden en is te raadplegen via https://wzw.nl/over-wzw/privacyverklaring/

 

Artikel 14: Rechten van Betrokkenen

Lid 1. Voor zover Opdrachtnemer Persoonsgegevens van Betrokkenen verwerkt, kan een Betrokkenen zich wenden tot Opdrachtnemer om gehoor te laten geven aan de rechten die hij of zij op grond van de AVG heeft. Dit betreft:

 1. Het recht op informatie;
 2. Het recht op inzage;
 3. Het recht op correctie;
 4. Het recht op verwijdering en vergetelheid;
 5. Het recht op beperking;
 6. Het recht op verzet;
 7. Het recht op dataportabiliteit;
 8. Het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Lid 2. Voor zover Opdrachtnemer optreedt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, zal Opdrachtnemer het verzoek in behandeling nemen. Opdrachtnemer zal Betrokkene in beginsel binnen een maand na ontvangst van het verzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel informeren over de uitvoering van het verzoek ter uitoefening van de rechten. Indien gronden bestaan tot weigering, kan Opdrachtnemer het verzoek weigeren. Indien sprake is van een complex of omvangrijk verzoek, kan Opdrachtnemer voornoemde termijn verlengen met twee maanden. Opdrachtnemer stelt Betrokkene hiervan in kennis binnen een maand na ontvangst van het verzoek. Opdrachtnemer zal geen kosten in rekening brengen voor het gehoor geven aan het verzoek van Betrokkene, tenzij sprake is van een ongegrond of buitensporig verzoek. In dat geval kan een redelijke vergoeding voor de inspanning worden gevraagd. Een dergelijk verzoek kan om diezelfde reden tevens door Opdrachtnemer worden geweigerd. Opdrachtnemer zal Betrokkene indien noodzakelijk identificeren alvorens gehoor wordt gegeven aan het verzoek zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel.

Lid 3. Voor zover Opdrachtnemer aan te merken is als verwerker in de zin van de AVG, zal zij de verzoeken van Betrokkenen behandelen zoals tussen Opdrachtnemer en de verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van wie Opdrachtnemer Persoonsgegevens verwerkt, is overeengekomen.

 

Artikel 15: Beveiliging en Incidenten

Lid 1. Opdrachtnemer zal in overeenstemming met de wet de beveiliging van Persoonsgegevens waarborgen en daartoe passende technische en organisatorische maatregelen treffen.

Lid 2. Opdrachtnemer hanteert onder meer een intern beveiligingsbeleid om Persoonsgegevens van Betrokkenen zoveel mogelijk te beveiligen. Dit beleid bestaat onder meer – doch niet uitsluitend – uit:

 1. Een wachtwoordenbeleid waarbij onder meer gebruik gemaakt wordt van 2factor authenticatie;
 2. Beveiliging van de fysieke werkplek;
 3. SSL-certificering van de website van Opdrachtnemer;

Lid 3. Het in lid 2 van dit artikel genoemde beveiligingsbeleid beoogt incidenten te voorkomen. Indien een incident zich onverhoopt voordoet, wordt binnen de organisatie van Opdrachtnemer de intern procedure datalekken gevolgd.

Lid 4. Mochten er (persoons)gegevens van Opdrachtgever, dan wel van personeel van Opdrachtgever, betrokken zijn bij het incident, dan zal Opdrachtnemer beoordelen in hoeverre het incident voor Opdrachtgever, dan wel personeel van Opdrachtgever, een hoog risico met zich meebrengt en of melding aan Opdrachtgever noodzakelijk is.

 

Artikel 16: Slotbepaling

Lid 1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, geheel of gedeeltelijk, of enige daaruit voortvloeiend recht of verplichting aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Lid 2. In gevallen van geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen partijen in eerste instantie trachten te komen tot een minnelijke regeling. Indien een dergelijke regeling niet tot de mogelijkheden behoort, zullen geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank. De rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, is met uitsluiting van andere rechtsprekende instanties bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen.

Lid 3. Op elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Lid 4. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Arnhem. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie.

Lid 5. Opdrachtnemer heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden ten aanzien van vóór het tijdstip van wijziging tot stand gekomen overeenkomsten. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan na 14 dagen na kennisgeving aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever niet instemt met de wijziging, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging van kracht wordt. De kennisgeving dient aangetekend met bericht van ontvangst door de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te worden verzonden.