Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden diensten en producten WZW

Annuleren
Het is te allen tijde mogelijk om in plaats van de ingeschreven deelnemer kosteloos een vervangende
deelnemer op te geven.
Annuleren kan tot 14 dagen voor aanvang van de datum van de activiteit of ondersteuning, waarbij 20
procent annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen zeven dagen voor
aanvang van de activiteit bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.

No show
Indien u niet aanwezig bent bij de activiteit zonder afmelding zijn wij helaas genoodzaakt om de
gemaakte kosten bij u in rekening te brengen.

Algemeen
WZW behoudt te allen tijde het recht om een vervangende trainer in te zetten zonder
opgaaf van reden. Tevens behoudt WZW zich het recht voor om bij onvoldoende
belangstelling één of meer diensten of producten te annuleren. Bij annulering zal het reeds voldane
deelnamegeld geretourneerd worden.

Aansprakelijkheid
Informatie in deze catalogus (en de uitnodigingen) is met grote zorgvuldigheid verzameld. Toch is niet
uit te sluiten dat onderdelen onjuiste informatie bevatten. WZW kan onder geen voorwaarde
aansprakelijk worden gesteld voor de publicatie van genoemde informatie. Bij twijfel raden wij u aan
contact op te nemen met WZW via 026 – 3898983 of info@wzw.nl.

Bevestiging
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. Na afronding van de activiteit ontvangt u een factuur.

Facturering
Betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur voldaan te zijn.

Bedenktijd
Na inschrijving behoudt u zeven dagen bedenktijd.

Lidmaatschap
Indien uw organisatie binnen drie maanden na aanmelding lid wordt van WZW ontvangt u een
creditnota en ontvangt u de ledenprijs.

Termijn van afhandelen
Uw inschrijving wordt binnen twee werkdagen in behandeling genomen. U ontvangt binnen vijf dagen
een bevestiging van uw inschrijving.

Klachtenafhandeling
Indien u niet tevreden bent over activiteiten van WZW kunt u een klacht indienen. Dit kan telefonisch
via 026-3898983 of schriftelijk per e-mail via info@wzw.nl. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch
uiterlijk binnen vier weken, worden behandeld. Wanneer uw klacht niet door WZW opgelost kan
worden, zullen wij gezamenlijk een onafhankelijke derde inschakelen. De uitkomst zal door WZW als
bindend beschouwd worden. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Voor klachten hanteren
wij een bewaartermijn van één jaar.