Skills experimenten

De krapte op de arbeidsmarkt vraagt om een andere benadering van talent waarbij we kijken naar de vaardigheden en ervaringen, oftewel ‘skills’, die mensen wél hebben. Dit draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid, behoud en loopbaanmogelijkheden van medewerkers. In een actiegericht skills programma zetten WZW en HAN UAS met haar partners (zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs- en kennisinstellingen) de komende jaren belangrijke stappen naar een meer op skills gerichte arbeidsmarkt. Aan de hand van een vijftal experimenten proberen we inzicht te krijgen in- en invulling te geven aan een meer skills gerichte arbeidsmarkt.

Om de beweging naar een skillsbased arbeidsmarkt te stimuleren hebben we een aantal experimenten geformuleerd die hieraan bijdragen. We beginnen klein, werken resultaatgericht en bepalen mogelijke vervolgstappen om de experimenten verder uit te rollen binnen de eigen organisatie en hoe deze te delen met anderen. Voor nu zijn de volgende experimenten uitgewerkt:

Vijf experimenten

1. Skills Vacatures

Inzet en evaluatie van de actuele en toekomstige skills vraag

Op maandag 10 juli 2023 volgden deelnemers uit zes organisaties de pilottraining Skillsgericht Werken. Samen met House of Skills heeft WZW deze pilottraining ontwikkeld voor werkgevers, onderwijspartners en andere (kennis)partners die met elkaar de handen ineen slaan om invulling te geven aan de beweging naar een meer op skills gerichte arbeidsmarkt.

Geleerde lessen uit de training:

  • Ga in gesprek met medewerkers om context te bieden
  • De verschillende ‘niveaus’ van skills
  • Het belang van schrappen in skillsgerichte vacatureteksten

Bij de tweede training Skillsgericht Werken sluiten relevante stakeholders en L&D professionals vanuit de HAN aan. De pilottrainingen worden geëvalueerd. Daarna verkennen we de mogelijkheden tot doorontwikkeling in samenwerking met de HAN.

2. Skills Matching

Inzet en evaluatie van matchingsplatforms

De nadruk leggen op skills zorgt voor een goede match tussen werkgever en de kandidaat. Om deze aanname te onderzoeken organiseerden we op 30 oktober ’23 een matchday voor kandidaten en werkgevers binnen Zorg en Welzijn. Doel was om 5 matches op inhoud van een skillsprint te realiseren. Kandidaten kregen de mogelijkheid om via een skills matchingstool inzicht te krijgen in hun skills (oftewel ‘skillsprint’). Hierbij werd geëxperimenteerd met 5 verschillende skills matchingstools. Lees hier een terugblik op deze dag.

De matchingstools worden met dit experiment onderzocht en geëvalueerd. Hierbij kijken we naar de gebruikerservaringen en de mate van herkenning met de uitkomsten door de kandidaat zelf.

Met de uitkomsten van de matchingstool wordt verkend of er matches zijn te maken tussen de kandidaten en werkgevers. We focussen hierbij op het verkrijgen van inzicht in de voorspellende waarde van de matchingsinstrumenten. Bij mogelijke matches tussen kandidaat en werkgever, wordt de werkgever gevraagd of een proefplaatsing van de kandidaat mogelijk is. Tijdens de proefplaatsing, van in ieder geval 5 weken, volgen we de kandidaat en werkgever. Zodoende beogen we meer inzicht te behalen in de kwaliteit en duurzaamheid van skills matches.

3. Skills Paspoorten

Inzet en evaluatie van diverse skills paspoorten bedoeld om skills voorraad in beeld te brengen op zowel individueel, team, organisatie als regionaal niveau. Het doel van dit experiment is om inzicht te verkrijgen in elementen die relevant zijn om op te nemen in een skillspaspoort.

4. Skills based (praktijk)onderwijs

Gezamenlijk ontwerp en evaluatie van modulair, flexibel (praktijk)onderwijs in relatie tot gesignaleerde match/mismatch.

5. Skills gericht (bege)leiderschap

Experimenten gericht op het versterken van leergericht (bege)leiderschap (instrumenten, masterclass/training, intervisie, leiderschapsprogramma). Hierbij wordt onder andere beoogd een pilottraining ontwikkelen voor leidinggevenden die in het teken staat van informeren, inspireren en het krijgen van concrete handvaten om binnen de eigen organisatie een meer skillsgerichte aanpak te hanteren.

De experimenten vinden plaats vanaf juli ’23. Gedurende de experimenten evalueren en monitoren we systemisch wat wel en niet werkt. Met de geleerde lessen uit de experimenten zullen we verder verkennen hoe we onze leden kunnen ondersteunen met de transformatie naar een skills based arbeidsmarkt.

Pilot CompetentNL

Onlangs is WZW samen met het ROC Nijmegen en de HAN als een van de pilotpartijen gekozen om deel te nemen aan de doorontwikkeling van CompetentNL. CompetentNL is een landelijke standaard voor het beschrijven van skills. Het is van belang één landelijke skillstaal te hebben om de arbeidsmarkt en het beroepsonderwijs nog beter met elkaar te verbinden. Vanuit de regio kunnen wij met onze skills experimenten hier een relevante bijdrage aan leveren.
Lees hier meer over de inhoud van de pilot en de beoogde opbrengsten.

Meer weten?

Meer weten of aansluiten bij de experimenten? Neem contact op met Jennifer de Boer of Nienke Freije.

Deelnemende organisaties

's Heeren Loo
Pro Persona
Driestroom
Pluryn
Attent Zorg en Behandeling
RIBW Nijmegen & rivierenland
Iriszorg
Vilente
HAN
ROC Nijmegen

Overige projecten van: Thema Skills based arbeidsmarkt en Onderwijsvernieuwing