Instroom FZO-opleidingen fors toegenomen door regionale samenwerking ziekenhuizen

26 okt 2022

Sinds een aantal jaren werken zeven ziekenhuizen in Midden- en Zuid-Gelderland nauw samen op gebied van het opleiden voor FZO-beroepen* en de aanpak van de arbeidsmarkttekorten in hun branche. De samenwerking en afstemming werpen inmiddels hun vruchten af. ‘We zijn gedreven om de regionale opgave samen nog beter invulling te geven en identificeren en benutten hiervoor met elkaar kansen. Alleen samen komen we tot een goede toekomstgerichte aanpak’, aldus Marjon Breteler, opleidingsdirecteur zorgberoepen bij Radboudumc Health Academy en regio coördinator van het Strategisch Regionaal Overleg.

De betrokken ziekenhuis in de FZO-regio Nijmegen-Arnhem, Radboudumc, Rijnstate, Maasziekenhuis (Pantein), CWZ, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Sint Maartenskliniek en Ziekenhuis Rivierenland Tiel sloten een regionaal bestuurlijk convenant af met als doel balans te creëren tussen vraag en aanbod van de FZO-beroepen. Hiermee lukt het de ziekenhuizen om veel strakker op te leiden conform de ramingen van het Capaciteitsorgaan**. Dit realiseren zij ook door de samenwerking met de verschillende disciplines binnen hun eigen organisatie, met als resultaat een substantiële toename van de instroom voor opleidingen van de FZO-beroepen (30 procent in 2021 t.o.v. 2020). Hiermee loopt de regio in de pas met het landelijke gemiddelde.

Gezamenlijke visie op opleiden

Doel van de samenwerking is ervoor te zorgen dat er nu en in de toekomst voldoende (gespecialiseerde) verpleegkundigen en medisch ondersteunende professionals opgeleid worden in de regio Midden- en Zuid-Gelderland. WZW, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn, faciliteerde de regionale samenwerking met een projectmanager voor de duur van twee jaar. Er staat nu aan het eind van de projectperiode een mooi resultaat en een duurzame samenwerking. De ziekenhuizen zetten het regionale overleg en de coördinatie op de regionale opleidingscijfers voort, met blijvende ondersteuning van WZW. ‘Dit doel sluit aan bij missie van onze werkgeversvereniging waar ook de ziekenhuizen lid van zijn, namelijk: balans op de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn zodat er altijd kwaliteit en toegankelijkheid van zorg en maatschappelijke dienstverlening is’, stelt directeur-bestuurder WZW, Pascalle Neijenhuis.

De focus in de projectperiode lag vooral op het overzicht krijgen van hoe de regio de ramingen van het Capaciteitsorgaan op ziekenhuisniveau kon door vertalen en uitvoeren. Daarnaast was een belangrijk onderdeel het vormen van een gezamenlijke regiovisie en strategie op opleiden. We zien nu een duidelijke verschuiving ontstaan: waar eerst de nadruk lag op het inzichtelijk maken- en duiden van cijfers op ziekenhuisniveau, wordt nu het gesprek gevoerd over welke acties er organisatie overstijgend opgepakt kunnen worden om de doelen te behalen. Liever als regio, in samenwerking met opleidingen, investeren in voldoende opleiden en loopbaanmogelijkheid, van o.a. verpleegkundigen naar een verpleegkundige specialisatie, dan bij personeelstekorten, elkaar beconcurreren met toeslagen’, zegt Cita van Til, manager van Rijnstate Leerhuis, daarover. ‘Uiteindelijk vormen we samen een zorgnetwerk en voelen we allemaal de verantwoordelijkheid tot voldoende opleiden.’

 

*Onder het Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO) vallen opleidingen voor 7 medisch ondersteunende en 8 gespecialiseerde verpleegkundige beroepen, zoals operatieassistenten en IC-verpleegkundigen. Alle 15 FZO-opleidingen zijn (vervolg)opleidingen die door het College Zorg Opleidingen (CZO) zijn erkend en waarbij de ziekenhuizen en universitair medische centra een tegemoetkoming ontvangen voor hun opleidingsinspanningen.

**Het Capaciteitsorgaan onderzoekt de toekomstig benodigde capaciteit aan professionals in de zorg in opdracht van het Ministerie van VWS. Het orgaan brengt daartoe ramingen uit over hoeveel er opgeleid moet worden per regio en FZO-beroep om aan de toekomstige zorgvraag te kunnen voldoen op basis waarvan ziekenhuizen hun opleidingsplekken kunnen vullen.

Meer weten?

Neem contact op met Jennifer als je meer wilt weten over deze samenwerking.