Subsidiemogelijkheden

Eén van onze kerntaken is om onze leden zo goed mogelijk te faciliteren als het gaat om subsidievoordelen en het inschakelen van specifieke expertise op gebied van arbeidsrechtelijke zaken, subsidies voor Leren en Ontwikkelen en verzuimbegeleiding.  

Gratis ondersteuning van onze helpdesk

Soms heb je specifieke expertise nodig die niet standaard in de organisatie aanwezig is. Bijvoorbeeld als het gaat om de inzet van subsidies voor leren en ontwikkelen. Al verscheidene jaren werken wij daarom samen met een aantal betrouwbare samenwerkingspartners. Met hun expertise is jouw organisatie als lid van WZW altijd verzekerd van professionele ondersteuning. Je kunt gratis gebruik maken van de subsidiehelpdesk voor Leren en ontwikkelen. Daarnaast profiteer je van vervolgkortingen. 

Subsidievoordelen

WZW heeft goed overzicht van alle relevante arbeidsmarktgerelateerde subsidies voor Zorg en Welzijn. Er zijn verschillende projecten waarbij we de subsidievoordelen ten bate van de zorg- en welzijnsorganisaties én -professionals inzetten. Bijvoorbeeld Sterk in je werk en SectorplanPlus. Scroll naar beneden voor een overzicht  hiervan en check of het interessant is voor jouw organisatie.
Ook kunnen wij als aanvrager dienen van grote subsidies waar jouw organisatie aan deel kan nemen. Wij houden dit overzicht actueel op onze website, en wijzen je er op via onze maandelijkse nieuwsbrief.  

Subsidiewijzer

Benieuwd naar relevante landelijke subsidies en financieringsmogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan een kijkje in de subsidiewijzer, een handige digitale tool. De subsidiewijzer is ontwikkeld door Regioplus, het samenwerkingsverband van de 12 regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn. Het geeft een duidelijk overzicht van alle mogelijke subsidies in de sector Zorg en Welzijn. Het overzicht van deze landelijke regelingen is in de subsidiewijzer ingedeeld in vier thema’s:

 • Kiezen en Toeleiden
 • Leren en Opleiden
 • Werken en Behoud
 • Innoveren en Experimenteren

Bekijk de digitale subsidiewijzer

Overige subsidies

Naast subsidies die we al inzetten ten behoeve van duurzame balans op de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn in onze regio, zijn er andere subsidiemogelijkheden die we om die reden continu checken en waar mogelijk en passend aanvragen. Een daarvan is is de tijdelijke Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). Klik hier voor meer informatie.

Bekijk hier het actuele overzicht van subsidiemogelijkheden en -deadlines

 • STAP-budget-subsidie Leven lang ontwikkelen – Deze regeling komt te vervallen per 2024!

Alle Werkenden en werkzoekenden kunnen een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt. De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie. Met het geld uit het STAP-budget kunnen mensen een opleiding, training of cursus volgen. Bijvoorbeeld om een mbo-diploma te halen. Met het STAP-budget wil de overheid mensen helpen om zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Werknemers en werkzoekenden hebben zo meer kansen om hun baan te houden. Of om een nieuwe baan te vinden. Op maandag 3 juli 2023 om 10:00 uur kan je weer STAP-budget aanvragen. Wees hier snel bij, want de ervaring leert dat het budget snel op is. Meer informatie.

 • Subsidieregeling Praktijkleren

Wilt u als werkgever een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die u maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Ook de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio) komen voor subsidie in aanmerking.  De volgende aanvraagronde loopt van 2 juni tot en met 15 september juni 2023. Meer informatie.

 • Subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg (nieuw)

Verzorg je een praktijk- of werkleerplaats voor een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden? Kijk of je gebruik kunt maken van de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een erkend leerbedrijf maakt voor het begeleiden bij de beroepspraktijkvorming van een student die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgt. Alleen kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden komt in aanmerking. De volgende aanvraagronde loopt van 1 tot en met 30 juni 2023. Meer informatie.

 • Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten? De nieuwe Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. Eerder dan gepland gaat een nieuwe ronde van deze populaire regeling al in september weer open. Met het oog op verruiming van de regeling stelt subsidieverstrekker RVO een aantal wijzigingen voor. Eerder dan gepland gat een nieuwe ronde van deze populaire regeling al in oktober weer open. De aanvraagperiode loopt van maandag 3 oktober t/m vrijdag 4 november. Meer informatie.

 • Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO)

Steeds meer 55-plussers vinden het fijn om in een woonvorm te wonen waar het gemakkelijk is anderen te ontmoeten en elkaar te ondersteunen. Burgerinitiatieven, woningcorporaties en marktpartijen bouwen hiervoor ontmoetingsruimten met de subsidie Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO). Aanvragers van deze subsidie zijn commerciële privaatrechtelijke rechtspersonen zoals woningcorporaties en marktpartijen waaronder zorginstellingen en sociale ondernemers. Je kan een aanvraag indienen tot en met 29 december 2023. De 2e aanvraagronde van de SOO opent op 16 januari 2023. Meer informatie.

 • Regeling Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF)

In 2013 startte het RIF om de aansluiting tussen het middelbaar beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren. Het fonds stimuleert publiek-private samenwerking tussen onderwijs, werkgevers en regionale overheden. De huidige regeling Regionaal Investeringsfonds MBO 2019-2022 (RIF) wordt met één jaar verlengd en het budget wordt ook nog eens met 2 miljoen euro verhoogd. Het totale subsidieplafond voor 2023 ligt nu op 27 miljoen euro. In 2023 kun je voor het laatst subsidie aanvragen via de huidige regeling. De laatste aanvraagronde loopt van 1 tot en met 30 juni 2023. Meer informatie.

 • Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep

Gemeenten hebben de komende twee jaar 21,5 miljoen euro beschikbaar om ggz-patiënten aan het werk te helpen via zogeheten IPS-trajecten. Het budget is voor de helft gefinancierd door het Rijk en voor de andere helft door gemeenten zelf, via het Gemeentefonds. Het doel van deze regeling is om door middel van subsidie de inzet van Individuele Plaatsing en Steun trajecten (IPS) voor de gemeentelijke doelgroep te bevorderen. De trajecten zijn erop gericht de arbeidsparticipatie van klanten met psychische aandoeningen te vergroten. De regeling is 1 maart 2023 van start gegaan. Meer informatie.

 • (Ont)regelprojecten zorgaanbieders

De subsidieregeling (Ont)regelprojecten zorgaanbieders stimuleert zorgaanbieders om in de eigen organisatie de administratieve last te verlagen. Het gaat om het verminderen van regeldruk die samenhangt met inkoop of verantwoording binnen zorg die geleverd wordt in het kader van de Zorgverzekeringswet. Zorgaanbieders kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op het schrappen, veranderen, vereenvoudigen of verduidelijken van administratieve processen in hun eigen organisatie. De 3e aanvraagronde loopt van 1 t/m 30 november 2023. Meer informatie.

 • Duurzame inzetbaarheidssubsidie voor bedrijven

Gezond en gemotiveerd kunnen werken tot aan je pensioen. Dat wil toch iedereen? Arbeidsorganisaties zoals een bedrijf of een stichting kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werkenden vergroten. De subsidie kan bijvoorbeeld worden ingezet voor een nieuwe aanpak om zware werkomstandigheden te verlichten, slimmer roosteren bij nachtwerk of financiële adviesgesprekken. Daarnaast is er tijdelijk subsidie beschikbaar om mensen met zwaar werk eerder te laten stoppen. Deze laatste subsidie kan alleen worden aangevraagd als u ook investeert in duurzame inzetbaarheid. Vanaf september t/m november 2023 kan deze subsidie aangevraagd worden. Meer informatie.