Subsidiemogelijkheden

Eén van onze kerntaken is om onze leden zo goed mogelijk te faciliteren als het gaat om subsidievoordelen en het inschakelen van specifieke expertise op gebied van arbeidsrechtelijke zaken, subsidies voor Leren en Ontwikkelen en verzuimbegeleiding.  

Gratis ondersteuning van onze helpdesk

Soms heb je specifieke expertise nodig die niet standaard in de organisatie aanwezig is. Bijvoorbeeld als het gaat om de inzet van subsidies voor leren en ontwikkelen. Al verscheidene jaren werken wij daarom samen met een aantal betrouwbare samenwerkingspartners. Met hun expertise is jouw organisatie als lid van WZW altijd verzekerd van professionele ondersteuning. Je kunt gratis gebruik maken van de subsidiehelpdesk voor Leren en ontwikkelen. Daarnaast profiteer je van vervolgkortingen. 

Subsidievoordelen

WZW heeft goed overzicht van alle relevante arbeidsmarktgerelateerde subsidies voor Zorg en Welzijn. Er zijn verschillende projecten waarbij we de subsidievoordelen ten bate van de zorg- en welzijnsorganisaties én -professionals inzetten. Bijvoorbeeld Sterk in je werk en SectorplanPlus. Scroll naar beneden voor een overzicht  hiervan en check of het interessant is voor jouw organisatie.
Ook kunnen wij als aanvrager dienen van grote subsidies waar jouw organisatie aan deel kan nemen. Wij houden dit overzicht actueel op onze website, en wijzen je er op via onze maandelijkse nieuwsbrief.  

Subsidiewijzer

Benieuwd naar relevante landelijke subsidies en financieringsmogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan een kijkje in de subsidiewijzer, een handige digitale tool. De subsidiewijzer is ontwikkeld door Regioplus, het samenwerkingsverband van de 12 regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn. Het geeft een duidelijk overzicht van alle mogelijke subsidies in de sector Zorg en Welzijn. Het overzicht van deze landelijke regelingen is in de subsidiewijzer ingedeeld in vier thema’s:

 • Kiezen en Toeleiden
 • Leren en Opleiden
 • Werken en Behoud
 • Innoveren en Experimenteren

Bekijk de digitale subsidiewijzer

Overige subsidies

Naast subsidies die we al inzetten ten behoeve van duurzame balans op de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn in onze regio, zijn er andere subsidiemogelijkheden die we om die reden continu checken en waar mogelijk en passend aanvragen. Klik hier voor meer informatie.

Bekijk hier het actuele overzicht van subsidiemogelijkheden en -deadlines

 • Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis

De succesvolle regeling voor Implementatie- en opschalingscoaching krijgt een aangepast vervolg. Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis is bedoeld voor zorgaanbieders of ontwikkelaars van een zorginnovatie die ondersteuning zoeken bij een implementatie- of opschalingsvraagstuk. Met deze subsidie kunnen zij een externe implementatie- en opschalingscoach inhuren. De coach geeft advies bij de implementatie en opschaling die nodig is om de innovatie verder te brengen in de praktijk van thuiswonende ouderen. De regeling opent op dinsdag 28 februari om 14.00 uur. Meer informatie.

 • Subsidie Goed Werkgeverschap

Een goede werkgever is wendbaar in een veranderende economie en slaagt er (beter) in werknemers aan te trekken en aan zich te binden. De Provincie Gelderland wil daarom in goed werkgeverschap investeren en stelt een subsidie beschikbaar voor Gelderse werkgevers (met minimaal 10 en maximaal 250 medewerkers in (loon)dienst) in het Openbaar bestuur en binnen de sectoren: Zorg, Onderwijs, Techniek & ICT, Energie(transitie), Land- en tuinbouw, Logistiek en Bouw. Aanvragen indienen kan vanaf 9 januari 2023 om 09.00 uur tot en met uiterlijk 31 december 2023 00.00 uur. De subsidie geldt tot 1-1-2024 (ongeveer een jaar). Meer informatie.

 • Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO)

Steeds meer 55-plussers vinden het fijn om in een woonvorm te wonen waar het gemakkelijk is anderen te ontmoeten en elkaar te ondersteunen. Burgerinitiatieven, woningcorporaties en marktpartijen bouwen hiervoor ontmoetingsruimten met de subsidie Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO). Aanvragers van deze subsidie zijn commerciële privaatrechtelijke rechtspersonen zoals woningcorporaties en marktpartijen waaronder zorginstellingen en sociale ondernemers. Je kan een aanvraag indienen tot en met 29 december 2023. De 2e aanvraagronde van de SOO opent op 16 januari 2023. Meer informatie.

 • STAP-budget-subsidie Leven lang ontwikkelen – nieuwe aanvraagronde vanaf 28 februari 2023

Alle Werkenden en werkzoekenden kunnen een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt. De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie. Met het geld uit het STAP-budget kunnen mensen een opleiding, training of cursus volgen. Bijvoorbeeld om een mbo-diploma te halen. Met het STAP-budget wil de overheid mensen helpen om zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Werknemers en werkzoekenden hebben zo meer kansen om hun baan te houden. Of om een nieuwe baan te vinden. De volgende aanvraagronde start op 28 februari 2023. Wees hier snel bij, want de ervaring leert dat het budget snel op is. Meer informatie.

 • Regeling Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF)

In 2013 startte het RIF om de aansluiting tussen het middelbaar beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren. Het fonds stimuleert publiek-private samenwerking tussen onderwijs, werkgevers en regionale overheden. De huidige regeling Regionaal Investeringsfonds MBO 2019-2022 (RIF) wordt met één jaar verlengd en het budget wordt ook nog eens met 2 miljoen euro verhoogd. Het totale subsidieplafond voor 2023 ligt nu op 27 miljoen euro. De huidige aanvraagronde loopt van 1 tot en met 31 januari 2023. Meer informatie.

 • Subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg (nieuw)

Verzorg je een praktijk- of werkleerplaats voor een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden? Kijk of je gebruik kunt maken van de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een erkend leerbedrijf maakt voor het begeleiden bij de beroepspraktijkvorming van een student die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgt. Alleen kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden komt in aanmerking. De huidige aanvraagronde loopt van 1 tot en met 31 januari 2023. Meer informatie.

 • Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep

Gemeenten hebben de komende twee jaar 21,5 miljoen euro beschikbaar om ggz-patiënten aan het werk te helpen via zogeheten IPS-trajecten. Het budget is voor de helft gefinancierd door het Rijk en voor de andere helft door gemeenten zelf, via het Gemeentefonds. Het doel van deze regeling is om door middel van subsidie de inzet van Individuele Plaatsing en Steun trajecten (IPS) voor de gemeentelijke doelgroep te bevorderen. De trajecten zijn erop gericht de arbeidsparticipatie van klanten met psychische aandoeningen te vergroten. De regeling gaat naar verwachting tussen 15 februari en uiterlijk 1 maart 2023 van start. Meer informatie.

 • Tel mee met Taal

Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid onder werknemers. Tussen 1 januari en 28 februari 2023 is het weer mogelijk om deze subsidie aan te vragen. Meer informatie.

 • (Ont)regelprojecten zorgaanbieders

De subsidieregeling (Ont)regelprojecten zorgaanbieders stimuleert zorgaanbieders om in de eigen organisatie de administratieve last te verlagen. Het gaat om het verminderen van regeldruk die samenhangt met inkoop of verantwoording binnen zorg die geleverd wordt in het kader van de Zorgverzekeringswet. Zorgaanbieders kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op het schrappen, veranderen, vereenvoudigen of verduidelijken van administratieve processen in hun eigen organisatie. De 2e aanvraagronde loopt van 1 t/m 31 maart 2023. Meer informatie.

 • Stimuleringssubsidie voor implementeren in de palliatieve zorg

Om mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten een goede kwaliteit van leven te bieden, zijn interventies ontwikkeld die van waarde zijn bij het verlenen van palliatieve zorg. Ben je werkzaam bij een Nederlandse zorginstelling, een samenwerkingsverband van Nederlandse zorginstellingen, een zorgnetwerk of huisartsengroep? En wil je graag de zorg binnen jouw organisatie voor patiënten en cliënten in de palliatieve fase verbeteren? Dan kun je vanaf 6 februari 2023 stimuleringssubsidie aanvragen voor het implementeren en borgen van een interventie of hulpmiddel voor proactieve zorgplanning in de palliatieve zorg. Meer informatie.