Overige subsidies

Naast subsidies die we al inzetten ten behoeve van duurzame balans op de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn in onze regio, zijn er andere subsidiemogelijkheden die we om die reden continu checken en waar mogelijk en passend aanvragen.  

Provinciale subsidies

De Provincie Gelderland streeft naar het verkleinen van de disbalans tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt. Zij biedt daarvoor verschillende subsidiemogelijkheden. WZW ondersteunt haar leden op gebied van arbeidsmarktvraagstukken. Ook onze missie is een duurzame balans op de regionale arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn en wij pakken hiertoe in gezamenlijkheid met de aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties en het onderwijs in de regio projecten op. Wij houden de mogelijkheden voor het aanvragen van financiering daarvoor nauwlettend in de gaten.  

Innoveren en Experimenteren gelden

Vernieuwing en innovatie is nodig om ook in de toekomst kwalitatief hoogstaande zorg te kunnen blijven bieden aan ieder die dat nodig heeft. Dit vraagt om innovatie en experimenteerruimte. Via ons landelijke samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties, verenigd in RegioPlus, kijken we met elkaar welke regio-overstijgende projecten kansrijk zijn om in aanmerking te komen voor financiering uit deze gelden. 

Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU)

Op 21 januari 2021 is de tijdelijke Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) gepubliceerd die loopt van 2021 t/m 2025. Met de Maatwerkregeling MDIEU komt het kabinet tegemoet aan één van de afspraken uit het Pensioenakkoord (2019) met de sociale partners, namelijk dat zoveel mogelijk mensen straks gezond werkend hun pensioen bereiken door te investeren in duurzame inzetbaarheid. In de MDIEU-menukaart lees je welke mogelijkheden er allemaal binnen de subsidieregeling zijn.
Ook de verschillende branches binnen de sector Zorg en Welzijn hebben de subsidie aangevraagd en de toezegging ontvangen. De MDIEU moet een stimulans zijn om duurzame inzetbaarheid een belangrijk en vanzelfsprekend onderdeel te laten zijn binnen de manier waarop Nederland werkt en dus ook binnen de sector Zorg en Welzijn.

Benieuwd welke mogelijkheden jouw branchevereniging biedt op het gebied van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden?
Hieronder vind je een overzicht van alle branches, hun speerpunten, de activiteiten die ze aanbieden vanuit de MDIEU en verwijzingen naar meer informatie.

NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra)

Een vitale zorgsector vraagt om vitale medewerkers en organisaties. De sociale partners (vakbonden en werkgevers) zetten zich via SoFoKleS samen in voor een werkomgeving waar zorgmedewerkers en leidinggevenden vitaal en gezond kunnen werken. Met diverse projecten stimuleert en ondersteunt SoFoKleS umc’s en hun medewerkers om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. De projecten lopen tot maart 2024 en worden uitgevoerd met subsidie uit de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU).

Speerpunten:

 • Generatiebeleid
 • Regie op het rooster
 • Dialoog over Duurzame Inzetbaarheid
 • Persoonlijk Financieel advies
 • Teamdialoog werk-privébalans
 • Psychosociale zorg
 • Uitbereiding van de RVU-regeling met de mogelijkheid voor een bijdrage voor eerder uitdiensttreding.

Kijk voor meer informatie op https://sofokles.nl/duurzame-inzetbaarheid-umc/

FCB

Via FCB (Fond Collectieve Belangen voor Jeugdzorg, Kinderopvang en Sociaal Werk) worden er verschillende activiteiten met inzet van de MDIEU-regeling uitgevoerd, bedoeld voor Kinderopvang, Sociaal Werk en Jeugdzorg.

Speerpunten Jeugdzorg

 • Het goede gesprek
 • Ophalen behoefte en maken en verspreiden van een passend aanbod
 • Duurzame inzetbaarheidsbeleid

Kijk voor informatie op: www.jeugdzorg-werkt.nl

Speerpunten Kinderopvang

 • Behoud van medewerkers
 • Verdiepend onderzoek naar uitstroom en werk gerelateerd verzuim
 • Versterken van de relatie tussen leidinggevende en medewerker en medewerkers onderling.

Kijk voor informatie op: www.kinderopvang-werkt.nl

Speerpunten Sociaal werk

 • Onderzoek op verzuim met de focus op vormgeving van processen en goede voorbeelden.
 • Behoud en mobiliteit.
 • Het goede gesprek.
 • Ontwikkeling en balans.
 • Positieve gezondheid.

Kijk voor informatie op: www.sociaalwerkt-werkt.nl

ActiZ

Hoe zorgen we dat medewerkers fluitend naar hun werk blijven gaan? Met dezelfde aandacht en liefde voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken zorgen. Zonder dat onze zorgmedewerkers nog harder moeten rennen. Over Morgen bundelt campagnes, inzichten, initiatieven, programma’s, kennis en ervaringen. In dialoog met de sector, de maatschappij en vooral de zorgmedewerkers ontdekken we hoe de zorg er morgen uit moet zien. Je vindt via Over morgen verschillende initiatieven en activiteiten bedoeld voor de Ouderenzorg vereniging (bestaande uit de drie segmenten Zorg Thuis, Revalidatie & Herstel, Wonen & Zorg).

Speerpunten

 • Theatervoorstelling om bewustwording te creëren.
 • Dialoog over duurzame inzetbaarheid
 • Interventie mogelijkheden om in te steken op DI
 • Academische werkplaats
 • Action learning voor bestuurders

Kijk voor informatie op: www.vvtwerktaanmorgen.nl

Nederlandse GGZ (Geestelijke gezondheidszorg en verslaving)

Goed (=duurzaam) werken in de GGZ

De GGZ-branche staat dus voor grote uitdagingen. Want hoe kunnen we overbelasting en uitval voorkomen? Hoe blijven we met z’n allen fit en gezond aan het werk? En hoe houden we werk en privé in balans? Het O&O fonds GGZ wil er samen met werkgevers- en werknemersorganisaties voor zorgen dat iedereen met plezier goed (=duurzaam) kan blijven werken in de GGZ. Met onder andere subsidie uit de ‘Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden’ (MDIEU) voert de GGZ-branche tot 2025 extra projecten uit rond duurzame inzetbaarheid.

Speerpunten

 • Route show: een invulling door CAOP om GGZ-instellingen/organisaties te informeren over de mogelijkheden/dialoog
 • Een aanvullend component voor RVU (eerder uitdienst treding) is alleen opengezet voor voor leden van O&O-fonds
 • Voorlichting Balansbudget
 • Innovatief roosteren
 • InBalans
 • Behoud van jong zorgtalent
 • Voorkomen agressie en ongewenst gedrag
 • Voorlichting over het generatiepact
 • Inzicht loopbaankeuzes en financiële gevolgen

Kijk voor informatie op: www.oofggz.nl/goedwerkenindeggz/

SSFH (Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg)

SSFH werkt in 2023 en 2024 met een activiteitenplan om duurzame inzetbaarheid in de huisartsenzorg te bevorderen. Dit activiteitenplan valt onder de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU), waarvoor SSFH subsidie toegekend heeft gekregen vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aan de basis van het activiteitenplan ligt de sectoranalyse die in de zomer van 2021 is uitgevoerd. Uit de sectoranalyse zijn drie knelpunten op het gebied van duurzame inzetbaarheid in de huisartsenzorg aan het licht gekomen.

Speerpunten:

 • Werkdruk verminderen
 • Agressie en ongewenst gedrag verminderen
 • Loopbaanontwikkeling en doorgroeimogelijkheden bevorderen

Kijk voor informatie op: www.ssfh.nl/DI

NVZ (Nederlandse vereniging ziekenhuizen) en StAZ (Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen)

In de sector zorg is sprake van een hoog verzuim en verloop onder medewerkers. Dit terwijl de zorgvraag alleen maar toeneemt. Belangrijke redenen om meer in te zetten op duurzame inzetbaarheid. De StAZ wil zo, in samenwerking met NVZ en de vakbonden, ervoor zorgen dat iedereen in de branche ziekenhuizen gezond en vitaal kan blijven werken. Er zes speerpunten vastgesteld rondom duurzame inzetbaarheid.

Speerpunten

 • Generatiebeleid
 • Regie op rooster
 • Strategische personeelsontwikkeling
 • Dialoog over DI
 • Mantelzorg
 • Bewustwording duurzame inzetbaarheid

Kijk voor informatie op: www.staz.nl/onderwerpen/duurzame-inzetbaarheid/

VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) en StAG (Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg)

De sociale partners in de gehandicaptenzorg willen iedere medewerker in de gehandicaptenzorg in staat te stellen om met betekenisvol werk vitaal en gezond de pensioengerechtigde leeftijd te behalen. Daarom is het ambitieuze activiteitenplan ‘Oog voor elkaar’ opgesteld. De VGN heeft samen met de vakbonden voor dit activiteitenplan een aanvraag gedaan voor de MDIEU-subsidie om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de branche te bevorderen.

Speerpunten

 • Gezond, veilig en vitaal werken
 • Goed werkgever- en opdrachtgeverschap
 • Loopbaanbegeleiding en arbeidsmobiliteit
 • Bewustwording en eigen regie van duurzame inzetbaarheid

Kijk voor informatie op: www.vgn.nl/nieuws/gehandicaptenzorg-vraagt-subsidie-aan-voor-duurzame-inzetbaarheid-van-medewerkers

Overige projecten van: Thema Helpdesks, vacatures en subsidievoordelen