Zorg(en) in tijden van krapte

22 nov 2022

Vanuit het project (On)gekend teamtalent vond op 17 oktober jl. de drukbezochte inspiratiesessie ‘Zorg(en) in tijden van krapte’ plaats. Aanleiding hiervoor waren de eerste uitkomsten uit het project. Krapte op de arbeidsmarkt dwingt zorgorganisaties tot het anders organiseren van zorg. Medewerkers beseffen nog maar mondjesmaat dat dit echt noodzakelijk is. Dit is een punt van aandacht. Medewerkers zien vooral kansen in het oplossen van huidige knelpunten.

Bronnen van verlichting
Woonondersteuners voor huishoudelijke taken en welzijnsactiviteiten worden door de teams als bron van verlichting ervaren. Ook mantelzorgers en cliënten kunnen hier een grotere rol in spelen. Een andere bron van verlichting zijn modulaire trainingen voor (lager opgeleide) medewerkers, zodat zij ondersteuning kunnen bieden bij ADL taken en het uitdelen van medicijnen. Daarnaast kan de inzet van technologische hulpmiddelen beter worden benut.

Anders organiseren
De deelnemers aan de sessie gingen aan de slag met de vraag hoe we in de toekomst taken anders kunnen verdelen, anders kunnen werven en de zorg anders kunnen organiseren. In een levendige discussie werden diverse best practices gedeeld en ideeën opgehaald. Speciale aandacht was er voor de hindermachten die worden ervaren bij het uitvoeren van de ideeën.

Hindermachten
Een aantal ervaren hindermachten kon worden weggenomen door medewerkers van FWG en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Zo is er binnen het huidige functiewaarderingssysteem van FWG de mogelijkheid tot het creëren en waarderen van nieuwe functies. In de toekomst is er wel behoefte aan een flexibeler systeem waarin functies (deels) kunnen worden losgelaten.

IGJ gaf aan dat er vaak meer ruimte is dan gedacht om de zorg op afwijkende manieren te organiseren om de kwaliteit en continuïteit ervan te waarborgen. Voorwaarde is dat de eindverantwoordelijke zorgbestuurder hiervan op de hoogte . Zo is het mogelijk om iemand te trainen op specifiek voorbehouden handelingen, zodat taken gedelegeerd kunnen worden (voorheen de verlengde arm constructie).

Voorbeelden van ervaren hindermachten waar nog geen oplossing voor is zijn de financiering vanuit de Zorg Zwaarte Pakketten en de eisen van gemeenten en zorgverzekeraars. Ook ontbreekt op overkoepelend niveau een antwoord op de vraag wat goede zorg is en hoe we die financieren.

Vervolgacties
Momenteel wordt een filmpje ontwikkeld dat als gespreksleidraad voor leidinggevenden kan dienen om met de medewerkers in gesprek te gaan over de blijvende gevolgen van de arbeidskrapte en hen te betrekken bij het anders organiseren van de zorg. Ook onderzoeken we in vervolgsessies bij één of twee organisaties, de ruimte en beperkingen vanuit de Zorg Zwaarte Pakketten voor het anders organiseren van zorg.

Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst kun je in deze samenvatting lezen.

Kijk hier voor meer informatie over het project (On)gekend teamtalent of mail naar Ellen van Wijk.

Sparren over goed werkgeverschap?

Ben je ook bezig met het thema ‘goed werkgeverschap’ en wil je
weten hoe je dit kunt implementeren binnen jouw organisatie?
Ja, ik wil sparren