Onderzoek Aantrekkelijk Werkgeverschap afgerond

19 dec 2022

Onlangs is het onderzoek Aantrekkelijk Werkgeverschap afgerond dat door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is uitgevoerd in opdracht van WZW, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn. Het onderzoek vond plaats in de zomer van 2022 onder medewerkers van 5 deelnemende zorg- en welzijnsorganisaties van de proeftuin van de Werkgeverij en het CNV. Doel van het onderzoek was voor WZW om inzicht te krijgen in wat medewerkers verstaan onder aantrekkelijk werkgeverschap.

Aanleiding
Voor het goed inrichten van aantrekkelijk werkgeverschap (AW) is het van belang inzicht te hebben in wat werknemers hieronder verstaan en wat zij nodig hebben om jou als goed werkgever te ervaren. Daarover wil je met je medewerkers in gesprek blijven. In samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en een aantal zorg- en welzijnsorganisaties is hiervoor een instrument ontwikkeld voor (alle) medewerkers en organisaties.

Vragenlijst
Het instrument bestaat uit een gevalideerd opgezette vragenlijst, bestaande uit twee versies.
De eerste versie betreft vragen op organisatieniveau. Deze verwijzen onder meer naar de randvoorwaarden en implementatie van het huidig duurzame inzetbaarheids- en aantrekkelijk werkgeverschapsbeleid. Ook de beschikbare interventies in de organisaties (HRM) en vragen over leiderschap met betrekking tot deze thema’s komen hierbij aan de orde. Deze vragen in het onderzoek worden beantwoord door HR, OR en het management.
De tweede versie betreft vragen over hoe medewerkers hun werk ervaren. Deze versie wordt door medewerkers van de deelnemende zorg- en welzijnsorganisaties ingevuld en wordt daarmee op individueel niveau gemeten.

Uitkomsten
Er lijken geen grote verschillen te zijn in de HR-instrumenten die de deelnemende instellingen inzetten om de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers te bevorderen. Ze scoren zichzelf hoog op de duurzame inzetbaarheidsindicatoren.

Het blijkt dat respondenten erg gericht zijn op (professionele) ontwikkeling en dit aspect zelfs als een belangrijke indicator voor aantrekkelijk werkgeverschap zien. Ze zijn over het algemeen tevreden over alle AW-indicatoren. De lager scorende AW-indicatoren betreffen aspecten m.b.t. hun salaris en het feit dat medewerkers zichzelf niet graag in dezelfde functie zien in hun resterende werkjaren. Opvallend is dat naarmate medewerkers vaker een negatieve werk-thuis balans ervaren, de intentie om in hun huidige organisatie te blijven lager is. Het idee intern goed inzetbaar te zijn, verlaagt daarentegen juist de wens om elders te gaan werken in de regio.
Daarnaast tonen de resultaten dat voornamelijk de mogelijkheden tot (professionele) ontwikkeling een verband hebben met verhoogde interesse in meer flexibiliteit in het werk (bijv. in termen van ingezet worden bij een andere organisaties). Dit biedt mogelijkheden voor regionale samenwerking.

Op de vraag aan verschillende stakeholders op organisatieniveau (o.a. MT, OR en HR) om een inschatting te maken over in hoeverre hun organisatie voldoet aan de verwachtingen die medewerkers van hun werkgever hebben over allerlei werk gerelateerde factoren, blijkt dat er een groot verschil bestaat tussen hun inschatting en de ideeën die medewerkers daadwerkelijk hebben. Hetgeen nog eens het belang van onderling overleg onderstreept.

De uitkomsten van het onderzoek zijn richtinggevend voor de inzet van interventies of acties gericht op duurzame inzetbaarheid. Daarmee draagt het bij aan het duurzaam vinden en behouden van medewerkers.

Bekijk hier de volledige rapportage van het onderzoek.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het onderzoek op onze website en/of neem contact op met Pieternel van Heijst, programmamanager bij WZW.

Sparren over goed werkgeverschap?

Ben je ook bezig met het thema ‘goed werkgeverschap’ en wil je
weten hoe je dit kunt implementeren binnen jouw organisatie?
Ja, ik wil sparren