Evenredige verdeling voltijd stageplekken in regio Nijmegen

23 apr 2024

Drie ziekenhuizen, 15 VVT-organisaties in regio Nijmegen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en ROC Nijmegen hebben de handen ineen geslagen met het Convenant Stageaanpak regio Nijmegen. Hiermee committeren zij zich aan een duurzame samenwerking omtrent de evenredige verdeling van voltijds stageplekken Zorg en Welzijn in de regio.

Achter de schermen is de afgelopen periode hard gewerkt om tot een gezamenlijke aanpak te komen voor voldoende voltijd stageplekken Zorg en Welzijn voor mbo en hbo in de regio Nijmegen. De focus lag daarbij op het realiseren van een duurzame gesprekstructuur en een verdeelsleutel aan de hand waarvan de evenredige verdeling tot stand komt. Deze verdeelsleutel is meteen weer de leidraad voor het gesprek met elkaar.
WZW faciliteert deze samenwerking en het voeren van het gesprek met elkaar. ‘Als werkgeversvereniging vinden wij deze samenwerking op de verdeling van stageplekken belangrijk. Zij draagt voor een deel bij aan het oplossen van de personeelstekorten in onze regio en levert nu al mooie inzichten op’, vertelt de vanuit WZW betrokken projectmanager Nienke Freije.

Sub-regionaal vraagstuk
Met de huidige arbeidsmarkttekorten is alle nieuwe instroom van professionals welkom. Daarvoor is nodig dat alle (aankomend) zorgprofessionals binnen hun opleidingstermijn de vereiste praktijkervaring kunnen opdoen met de juiste en kwalitatief goede begeleiding. Echter, het bieden van voldoende stageplekken voor studenten Zorg en Welzijn blijkt in de praktijk lastig. Momenteel is zelfs sprake van een tekort aan stageplekken. In de regio Nijmegen zien ze dit als een organisatieoverstijgend, subregionale vraagstuk en pakken ze dit in gezamenlijkheid aan. Adwin Rutgers van de HAN: ‘We zien graag dat iedere zorgorganisatie een “eerlijke” bijdrage levert aan het opleiden.’ Annemiek ter Braak van CWZ bevestigt dat: ‘De praktijk is waar het gebeurt en het is van belang dat studenten in die context leren.’ Ook vanuit de VVT (verenigd in Netwerk Nonna) wil men het maximale doen om iedereen een passende stageplek te bieden met goede werkbegeleiding en in een veilige, plezierige setting.

Evenveel kans te binden en boeien
Meerwaarde van de nauwe samenwerking is het inzicht in elkaars capaciteit van en mogelijkheden voor de stageplekken en begeleiding. Dit biedt aanknopingspunten om over in gesprek te gaan, stelt de HAN. Het helpt bovendien om draagvlak bij afdelingen te krijgen voor het bieden van plekken voor zowel de makkelijker inzetbare tweedejaars studenten als de eerstejaars die zich de werkcontext nog eigen moeten maken.
Hoewel op basis van de demografische ontwikkeling (ontgroening) de komende jaren een afname van de vraag naar stageplekken verwacht wordt, zijn de samenwerkende partijen overtuigd van het belang van het convenant voor de lange termijn. Ook in tijden van overschot aan stageplekken zijn goede afstemming en iedere organisatie evenveel kans geven studenten te binden en boeien essentieel. ‘Je wilt als organisatie met het oog op de toekomst niet bij een lege vijver komen te staan, omdat studenten niet evenredig verdeeld worden’, duidt het CWZ.

De drie ziekenhuizen, 15 zorgorganisaties en twee onderwijsinstellingen realiseren met elkaar ongeveer de helft van het aantal stageplekken Zorg en Welzijn in regio Nijmegen. ‘Hoe meer organisaties aansluiten, hoe beter we als regio erin kunnen slagen om samen te zorgen voor voldoende stageplekken’, benadrukt Nienke. ‘Er is dus zeker ruimte voor andere organisaties om hierop aan te sluiten.’

Meer weten over het Convenant Stageaanpak regio Nijmegen?

Neem gerust contact met ons op!