Medewerker en Technologie (MET)

De stijgende zorgvraag en zorgkosten, dubbele vergrijzing en ontgroening en daarmee een krimpende arbeidsmarkt, vragen om een zorg- en welzijnssector die innovatiever en slimmer is ingericht. Om in de toekomst kwalitatief goede zorg en dienstverlening te kunnen blijven verlenen moet het werk anders georganiseerd worden. Zorgtechnologie en digitalisering worden gezien als één van de middelen ter oplossing van de arbeidsmarktproblematiek in de sector.

Technologie en digitalisering
Technologische en digitale hulpmiddelen zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven én binnen Zorg en Welzijn. Dit zal dan ook een steeds belangrijkere rol gaan spelen. In toenemende mate wordt hiermee binnen organisaties geëxperimenteerd. Hoe leiden deze experimenten tot een blijvende verandering van zorg en dienstverlening? Hoe borg je binnen de organisatie de goede voorbeelden die in de coronatijd tot een versnelling van technologie en digitalisering hebben geleid?

Handvatten voor implementatie en inbedding
Het project Medewerker en technologie (MET) biedt een methodiek waarmee organisaties handvatten aangereikt krijgen om (zorg)technologie en digitalisering in te bedden en te implementeren binnen de eigen organisatie. Hierdoor zijn organisaties beter in staat te anticiperen op (toekomstige) technologische ontwikkelingen. MET is een beproefde methodiek voor alle organisaties binnen de sector die stappen willen zetten op het gebied van technologie en digitalisering.

Vier onderdelen
De Medewerker en Technologie bestaat uit vier onderdelen:

  1. Tech@doptieSpel: op teamniveau spelen van een online Tech@doptieSpel onder begeleiding van een spelleider.
  2. Zelftest Digivaardig in de zorg: de teamleden die het Tech@doptieSpel hebben gespeeld vullen afzonderlijk de online zelftest van Digivaardig in de Zorg in. Hiermee krijgen zij een beeld van hun vaardigheden die nodig zijn om de basale digitale werkzaamheden te kunnen verrichten.
  3. Leerarrangement: het teamlid dat door het team naar voren geschoven is, de voorloper, volgt een online leerarrangement van 7 dagdelen. Tijdens het leerarrangement staan competenties en vaardigheden centraal, niet de zorgtechnologie zelf.
  4. Borging zorgtechnologie: handvatten voor de deelnemende organisaties om zelf met de strategische inbedding van zorgtechnologie aan de slag te gaan of deze verder vorm te geven.

Samen doorontwikkelen
Verpleging en Verzorging is gestart met het project ‘Zorgmedewerker en Technologie’ waar de methodiek van MET wordt ingezet. Dit project, onderdeel van het regionaal actieprogramma aanpak tekorten Waard om voor te werken!, vormt het referentieproject. De methodiek, resultaten en geleerde lessen vormen de basis voor MET. Samen met de organisaties die deelnemen ontwikkelen we de methodiek door zodat deze zorgbreed toepasbaar is voor organisaties van alle branches binnen Zorg en Welzijn. Voor de uitvoering van het project MET ontvangt WZW een subsidie vanuit RegioPlus. Het project wordt in september 2021 opgestart en loopt tot eind september 2022.

Meer weten?
Meer informatie over MET of heb je interesse om deel te nemen? Stuur dan een mail naar s.vandijk@wzw.nl met de volgende gegevens: naam organisatie, naam en mailadres. Begin september, na de vakantieperiode, nemen we contact met op.