Gezamenlijk optrekken bij inbedding technologie van belang voor toekomstbestendige zorg

24 jan 2023

Om nu en in de toekomst voor iedereen zorg en maatschappelijke dienstverlening te kunnen bieden, is de inzet van technologie onmisbaar. Daar is onze regio zich van bewust. Werkveld, onderwijs en WZW werken steeds nadrukkelijker samen om huidige en toekomstige professionals van Zorg en Welzijn erop voor te bereiden technologie goed in te kunnen zetten in de context van een continu veranderende zorgomgeving. Dat gebeurt bijvoorbeeld via Tech@doptie.

Regionaal samenwerkingsverband Tech@doptie

Tech@doptie is een samenwerkingsverband tussen zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en overheid uit de regio Arnhem-Nijmegen en is georganiseerd als onderdeel van een de mbo-instellingen Rijn IJssel en ROC Nijmegen. De afgelopen jaren heeft Tech@doptie in samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties, technische bedrijven, het onderwijs en ook met WZW activiteiten georganiseerd en producten ontwikkeld om de vaardigheden en competenties van zorgprofessionals te stimuleren zodat zij met technologische toepassingen om leren gaan. Het WZW-project Medewerker En Technologie is daar een succesvol voorbeeld van.

Verduurzaming activiteiten

Ervaringen en kennis die Tech@doptie verkrijgt, zet zij in voor professionalisering bij zorg- en welzijnsorganisaties en in het regulier onderwijs. Het draagt bij op die manier bij aan de maatschappelijke opgave van het bieden van zorg en welzijn voor iedereen, onder meer met inzet van technologie in de zorg. Het is dan ook in het belang van en het zorg- en welzijnsonderwijs, zorg- en welzijnsorganisaties én de sector in onze regio dat het samenwerkingsverband Tech@doptie haar activiteiten de komende jaren kan voorzetten.

WZW ondersteunt de activiteiten van Tech@doptie daarom van harte.  Via de RIF-subsidie is Tech@doptie voornemens haar ambities voor de komende jaren te financieren en het zou van meerwaarde zijn als de initiatieven van Tech@doptie daarmee worden doorontwikkeld en een vervolg krijgen. Ook WZW is een van de samenwerkingspartners binnen de RIF-aanvraag. Naast partnerschap van WZW heeft Tech@doptie ook samenwerkingspartners vanuit het werkveld nodig. Dat biedt jouw organisatie mooie kansen! Denk aan voordelen als: het opzetten van kleine regionale kenniskringen en samenwerkingsverbanden met andere zorg- en welzijnsorgansaties rondom thema’s die aansluiten bij de eigen behoeften. Samen experimenteren. En waarbij de mogelijkheid bestaat om daar praktisch onderzoek aan te verbinden. Er wordt om een cofinanciering gevraagd.

Meer weten?

Heeft jouw zorg- of welzijnsorganisatie interesse om partner te worden? Informeer naar de mogelijkheden bij Tech@doptie of neem voor inhoudelijke vragen contact op met Inge Kamphuis, i.kamphuis@techadoptie.nl | 06 41311812.