Skills based arbeidsmarkt en Onderwijsvernieuwing

De krapte op de arbeidsmarkt vraagt om een andere benadering van talent. We hebben enerzijds te maken met sectoren die boventalligheid kennen, vanwege de veranderende aard van het werk. Anderzijds kennen we in onze maatschappij sectoren die kampen met een toenemende krapte.  

 

 

 

Een voor de hand liggende gedachte is het omscholen van mensen van de overschotsector naar de tekortsector. Deels uit noodzaak, maar zeker ook deels omdat er doelgroepen te identificeren zijn die de (over)stap willen maken naar bijvoorbeeld Zorg en Welzijn. Echter, het traditionele denken in diploma’s staat deze overstap vaak in de weg.  

Het denken in skills voorkomt mismatches en draagt bij aan duurzame inzetbaarheid. En niet te vergeten, het skills-denken komt het behoud van professionals voor onze sector ten goede. De autonomie van de professionals wordt gestimuleerd doordat ze datgene mogen ontwikkelen waar hun interesse en talenten liggen en daarvoor ook daadwerkelijk ingezet worden.  

Samen met zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijspartners en kennispartijen verkennen we hoe eerste stappen gezet kunnen worden in de skills-benadering, welke onderwijsvernieuwingen hieraan bijdragen en welke systeemhobbels er overwonnen moeten worden. We ondersteunen de ontwikkeling van een skills based arbeidsmarkt, we verkennen de kansen van flexibel onderwijs en zetten we ons in voor het flexibel opleiden van zij-instromers. 

Projecten

Bekijk alle projecten binnen het thema Skills based arbeidsmarkt en Onderwijsvernieuwing:

Geen projecten gevonden binnen dit thema

Overige thema's van: Leven lang ontwikkelen