Innovatie

Innovatie is een van de vier programmalijnen van WZW en richt zich in eerste instantie voornamelijk op (zorg)technologische innovatie, een thema dat nadrukkelijk naar voren kwam tijdens het samenstellen van de meerjarenagenda 2025. Vanuit de uitkomsten van de strategische meerjarensessies met leden ontwikkelen we een gezamenlijke visie op innovatie. Doelstellingen van de projecten binnen deze programmalijn zijn gericht op het arbeidsmarkteffect dat het met zich meebrengt en sluiten aan bij de aanpak van de arbeidsmarkvraagstukken van zorg- en welzijnsorganisaties in onze regio.

Daarnaast is het thema Preventie sinds het laatste kwartaal van 2020 een veel besproken thema in gesprekken met leden en in toekomststukken van onder meer het ministerie van VWS. De centrale vraag die allereerst verder wordt onderzocht is: in hoeverre en op welke manier draagt preventie bij aan de oplossing van de arbeidsmarktvraagstukken.

Innovatie is niet een op zichzelfstaande programmalijn. Het raakt vaak elementen van een van de drie andere programmalijnen: Goed werkgeverschap, Leven lang ontwikkelen en Beeldvorming. Er wordt dan ook altijd verbinding gezocht.