Geplaatst op 6 november 2018 09:10

Het Zorgpact gaat verder

“Hoe gaat het Zorgpact verder?” die vraag werd de afgelopen maand vaak aan ons gesteld op de verschillende bijeenkomsten. Goed om het antwoord daarop breder te delen.

In de voortgangsbrief van VWS van 4 oktober is meer duidelijkheid gegeven over het vervolg. Vanaf pagina 23 is daarin te lezen dat de werkwijze van het Zorgpact door gaat op verschillende plaatsen in het programma Werken in de Zorg van VWS. Ook krijgt de aanpak op andere plaatsen een vervolg zoals bijvoorbeeld het actieprogramma Leven Lang Ontwikkelen van de SER. In onderstaande opsomming staat vermeld hoe er landelijk verder wordt gegaan op het Zorgpact.

  • De regionale actie-agenda’s vormen de kern van het actieprogramma Werken in de zorg. Doekle Terpstra is voorzitter van de commissie die jaarlijks voortgangsgesprekken voert met regionale bestuurders en de bewindslieden van VWS adviseert. De overdracht aan de commissie heeft al plaatsgevonden en de commissie start nu met haar eerste gespreksronde.
  • Faciliteren van het lerende netwerk: De activiteiten rond koplopers, ruimte in de regels, themabijeenkomsten, kennisdeling en communicatie zijn onderdeel van de opdracht voor het actie-leer-netwerk van het programma Werken in de Zorg. Aan de bemensing wordt nu gewerkt en de verwachting is dat op de landelijke werkdag van het Zorgpact duidelijk is wie dit voor de komende drie jaar overneemt.
  • De SER is door Minister Koolmees (SZW) en minister Van Engelshoven (OCW) gevraagd een actieagenda voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO) te maken. Dit als onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om een doorbraak te realiseren op het gebied van LLO en een positieve en sterke leercultuur. De gezamenlijke bijeenkomsten die we dit jaar met de SER organiseerden krijgen hierin een vervolg.

>> Regionaal worden de belangrijkste onderdelen van het Zorgpact geborgd in het actieprogramma Waard om voor te werken! en in het programma Zorgtechnologie. Dankzij de versterkte samenwerking is het nu mogelijk om gezamenlijk een strategische ontwikkelagenda onderwijs op te stellen.

De werkwijze van het Zorgpact gaat dus door; onder een andere naam en in andere programma’s. Dat is mooi nieuws voor de regionale samenwerking tussen onderwijs, zorg- en welzijnsaanbieders en lokale overheden, voor de lerende gemeenschap van koplopers en voor de aanpak van ruimte in de regels. Dit geeft ruimte om goede initiatieven te verduurzamen en op de inhoudelijke thema’s verdere stappen te zetten. Wij zien deze brede steun voor de komende drie jaar ook als erkenning en waardering van ieders inbreng in de afgelopen jaren in het Zorgpact. Mooi dat daarop voortgebouwd wordt!