Coaching

Duurzame Inzetbaarheid – aan de slag met de WZW Zelfregie app 

WZW hecht veel waarde aan de ontwikkeling en het welzijn van medewerkers uit de sector Zorg en Welzijn. Om blijvend inzetbaar te zijn voor werk zijn zelfregie en zelfeffectiviteit* van medewerkers belangrijke voorwaarden. De WZW Zelfregie app helpt medewerkers bij het versterken van duurzame inzetbaarheid.

Het is belangrijk om aandacht te besteden aan duurzame inzetbaarheid. Het gaat om het verbeteren van vitaliteit, welbevinden en ontwikkelbehoefte in de loopbaan van de medewerker, met name in een continu veranderende werkomgeving. Van belang is dat de medewerker hierin zelf de  verantwoordelijkheid neemt en bewust bezig is met zijn / haar duurzame inzetbaarheid door te praten over en werken aan zijn / haar ‘fit’ met het werk. Want bij een optimale en constante fit met het werk verbetert de tevredenheid, energie, vitaliteit, bevlogenheid en de kwaliteit van werk.

Vanuit het waardenmodel van het GAM ligt in dit project de nadruk op de zelfregie van de medewerker. Samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en GainPlay Studio faciliteert WZW werkgevers en werknemers door het beschikbaar stellen van (digitale) ondersteuning. Dit doen wij met een app; de WZW Zelfregie app waarmee medewerkers laagdrempelig en goed toegankelijk de eigen zelfeffectiviteit kunnen toetsen. Zelfregie wordt gemeten door “Zelfeffectiviteit“: het vertrouwen van een persoon in de eigen bekwaamheid om met succes invloed uit te oefenen op zijn of haar omgeving, bijvoorbeeld door een bepaalde taak te volbrengen of een probleem op te lossen.

Op basis van onderzoek uitgevoerd door het lectoraat HRM van de HAN onder leiding van mevrouw dr. Annet de Lange is zelfeffectiviteit onder te verdelen in vier thema’s:

  • Gezondheid & Vitaliteit
  • Kennis & Vaardigheden
  • Bezieling & Welbevinden
  • Mobiliteit & Flexibiliteit

De WZW Zelfregie app helpt medewerkers bewuster te worden van hun zelfeffectiviteit met behulp van scores op de vier genoemde thema’s. De app ondersteunt de medewerker om inzicht te krijgen in de fit met het werk. Het laat zowel de sterke kanten als verbeterpunten zien. Vervolgens kan de medewerker de uitkomsten van de meting gebruiken om met zijn of haar eigen inzetbaarheid aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met het eigen team, de leidinggevende, een coach of HR-adviseur.

Het zich bewust zijn van de eigen ‘fit’ met het werk en de mate waarin de medewerker daarin zelfregie pakt om een mis-fit te herstellen, verschilt per individu. Waarbij de één van nature de eigen regie pakt, heeft een ander juist grote behoefte aan hulp en ondersteuning. Daarnaast kan de zelfeffectiviteit van een werknemer ook verschillen per thema binnen duurzame inzetbaarheid. Er zijn medewerkers die heel goed voor zichzelf zorgen als het gaat om ontwikkeling of loopbaan, maar weinig oog hebben voor hun eigen draagkracht en zichzelf vervolgens voorbij lopen. De ander zorgt er vanzelfsprekend voor dat de benodigde kennis en kunde voor het werk op orde blijft, maar heeft geen aandacht voor het aantrekkelijk zijn op de arbeidsmarkt.

De app is een middel en een begin, hij wordt doorontwikkeld. De tool past binnen een groter geheel waarin we met elkaar werken aan het versterken van de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Met de WZW Zelfregie app willen we het gesprek over duurzame inzetbaarheid binnen organisaties uit Zorg en Welzijn stimuleren.

Momenteel is WZW met haar samenwerkingspartner bezig met een pilot binnen de Driestroom en Oosterpoort ter bevordering van de doorontwikkeling van de app.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieternel van Heijst p.vanheijst@wzw.nl of Alex Boeijen a.boeijen@wzw.nl

* Zelfeffectiviteit: het vertrouwen van een persoon in de eigen bekwaamheid om met succes invloed uit te oefenen op zijn of haar omgeving, bijvoorbeeld door een bepaalde taak te volbrengen of een probleem op te lossen.

 

Sterk in je Werk

De zorg verandert en daarmee het werken in de zorg ook. In het project ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’ wordt ingezet op het arbeidsmarktfit maken en het behouden van werknemers in de zorg. WZW draagt het project Sterk in je Werk uit voor onze regio waarbij we ongeveer 330 kandidaten een gratis loopbaanimpuls kunnen aanbieden. Deze kandidaten dienen:

  • Werkzaam te zijn binnen zorg en welzijn,
  • Mogen maximaal functioneren op mbo 2 niveau
  • Zijn 45 jaar of ouder.

Met een persoonlijke aanpak vergroten we de kennis en mogelijkheden van de doelgroep op de arbeidsmarkt. Door loopbaanoriëntatie werken we aan weerbaarheid, wendbaarheid en preventie. Daarnaast maken we de doelgroep bewust van hun loopbaan en wijzen we ze op bestaande mogelijkheden als loopbaancoaching, loopbaantesten, scholingsmogelijkheden, vacaturebanken en scholingsvouchers.
We benadrukken dat het om een impuls gaat, een tijdelijk en preventief traject, een kans, zodat het aanbod geen concurrerende gevoelens oproept bij loopbaancoaches in dienstverband.

Heeft uw organisatie werknemers die binnen de doelgroep vallen? Stel ze dan op de hoogte van deze kans!
Dat kan makkelijk met onze flyer, via mailing, intranet of in de kantine.
Werknemers kunnen zichzelf aanmelden op www.sterkinjewerk.nl
Ze zien dan direct of ze in aanmerking komen voor het gratis loopbaanimpuls. We nemen daarna contact op met de werknemer voor een afspraak bij hem/haar in de omgeving. Het is voor de medewerker van belang om te weten dat hun aanmelding strikt vertrouwelijk behandeld zal worden, het gesprek gratis is en dat er geen verplichtingen aan het gesprek zitten.

Op donderdag 2 maart organiseert WZW een informatiebijeenkomst waarbij we onze leden op de hoogte stellen van het project Sterk in je Werk en de mogelijkheden voor uw organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een roadshow waarin onze loopbaancoaches naar uw organisatie komen en samen met uw medewerkers aan de slag gaan met persoonlijke loopbaancoaching en een aantal workshops en testen.

Wilt u voor die tijd graag al meer informatie over het project dan kunt u contact opnemen met Alex Boeijen via a.boeijen@wzw.nl of 026 389 89 83.

*Het project is een samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties: een initiatief van CNV, in samenwerking met RegioPlus en de 14 regionale werkgeversorganisaties waaronder WZW, dat ondersteund wordt door FNV. Het ministerie van VWS heeft een subsidie beschikbaar gesteld om het project ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’ mogelijk te maken